AYA-Bad, Alpenstrasse

 

 


 

 

 

 

© Flamingo Salzburg - Schwimmhalle AYA-Bad
© Flamingo Salzburg - Schwimmhalle AYA-Bad